WYTYCZNE CKE, MEN I GIS DLA ZDAJĄCYCH

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
zdjęcie
UWAGA: przedstawiamy najważniejsze wytyczne CKE, MEN i GIS dla zdających, dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego 2020!
 
Od 22 czerwca do 3 lipca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego odbędą się praktyczne części egzaminów zawodowych. Przedstawiamy wytyczne, obejmujące swoim zakresem szczególne procedury bezpieczeństwa związane z COVID 19.


UWAGA 1: W każdym dniu egzaminu zawodowego należy pamiętać o punktualnym obowiązkowym przybyciu na egzamin (około pół godziny przed jego rozpoczęciem).

UWAGA 2: W każdym dniu egzaminu zawodowego obligatoryjnie należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i długopis z czarnym(!) wkładem.

UWAGA 3: Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!


Wykaz sal egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji:
E.19, EE.02 – sala nr 19
E.03 – sala nr 14
EE.05 – sala nr 33
EE.08 – sala nr 27
E.13, E.14 – sala nr 17
M.18, MG.18 – sala nr 21/23
 
Poniżej najważniejsze wytyczne CKE, MEN i GIS dla zdających, dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego 2020, do których zdający muszą się bezwzględnie stosować przed, w trakcie i po egzaminie:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic lub prawny opiekun zdającego nie może wejść na teren szkoły w dniu egzaminu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów, z własnego długopisu z wkładem czarnym, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Czekając na wejście do placówki lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

8. Na teren placówki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości  (koniecznie jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego członek komisji egzaminacyjnej lub asystent techniczny, aby odpowiedzieć na zadane pytanie przez niego, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają  to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

12. Zdający nie mogą przebywać w placówce podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz wietrzenia pomieszczeń.

13. Zdający egzamin grupują się bezpośrednio przed wyznaczoną salą egzaminacyjną, z zachowaniem min. 1,5 metrowego dystansu.
 
14. Przy wejściu głównym do placówki znajduje się płyn dezynfekujący, z którego należy obligatoryjnie skorzystać.
 
15. Płyny dezynfekujące znajdują się również w każdej sali egzaminacyjnej. Można z nich korzystać w przypadku np. potrzeby skorzystania z narzędzia lub urządzenia przez kilku uczniów.
 
16. Zdający korzystają z toalet uczniowskich w części administracyjnej budynku.
 
17. Zdający korzystają z szatni uczniowskiej jeżeli na egzaminie wymagane jest ubranie robocze. W szatni obowiązuje zachowanie 1,5 metrowego dystansu.

 
powrót